جدول استاندارد قلاویز

جدول استاندارد قلاویز

جدول استاندارد قلاویز

.

جدول استاندارد قلاویز

باید قبل از قلاویز کاری از جداول استاندارد قطر مته جهت سوراخ کاری را استفاده نمود تا قطعه کار استاندارد و استقامت خود را دارا باشد.

برای مثال پیچ M7 x1 فقط در سوراخی که قطر 6mm قلاویز کاری شده باشد، قابلیت چرخش دارد .

توصیه می شود همه صنعتگران از جدول استاندار قلاویز استفاده کنند.

Course Thread Sizes

سایز قلاویز سایز مته(mm)
M1 x 0.25 0.75
M1.1 x 0.25 0.85
M1.2 x 0.25 0.95
M1.4 x 0.3 1.10
M1.6 x 0.35 1.25
M1.8 x 0.35 1.45
M2 x 0.4 1.60
M2.2 x 0.45 1.75
M2.5 x 0.45 2.05
M3 x 0.5 2.50
M3.5 x 0.6 2.90
M4 x 0.7 3.30
M4.5 x 0.75 3.70
M5 x 0.8 4.20
M6 x 1 5.00
M7 x 1 6.00
M8 x 1.25 6.80
M9 x 1.25 7.80
M10 x 1.5 8.50
M11 x 1.5 9.50
M12 x 1.75 10.20
M14 x 2 12.00
M16 x 2 14.00
M18 x 2.5 15.50
M20 x 2.5 17.50
M22 x 2.5 19.50
M24 x 3 21.00
M27 x 3 24.00
M30 x 3.5 26.50
M33 x 3.5 29.50
M36 x 4 32.00
M39 x 4 35.00
M42 x 4.5 37.50
M45 x 4.5 40.50
M48 x 5 43.00
M52 x 5 47.00
M56 x 5.5 50.50
M60 x 5.5 54.50
M64 x 6 58.00
M68 x 6 62.00

Fine Thread Sizes

سایز قلاویز سایز مته(mm)
M4 x 0.35 3.60
M4 x 0.5 3.50
M5 x 0.5 4.50
M6 x .5 5.50
M6 x .75 5.25
M7 x .75 6.25
M8 x .5 7.00
M8 x .75 7.25
M8 x 1 7.50
M9 x 1 8.00
M10 x 0.75 9.25
M10 x 1 9.0
M10 x 1.25 8.8
M11 x 1 10.0
M12 x .75 11.25
M12 x 1 11.0
M12 x 1.5 10.5
M14 x 1 13.0
M14 x 1.25 12.8
M14 x 1.5 12.5
M16 x 1 15.0
M16 x 1.5 15.0
M18 x 1 17.0
M18 x 2 16.0
M20 x 1 19.0
M20 x 1.5 18.5
M20 x 2 18.0
M22 x 1 21.0
M22 x 1.5 20.5
M22 x 2 20.0
M24 x 1.5 22.5
M24 x 2 22.0
M26 x 1.5 24.5
M27 x 1.5 25.5
M27 x 2 25.0
M28 x 1.5 26.5
M30 x 1.5 28.5
M30 x 2 28.0
M33 x 2 31.0
M36 x 3 36.0

Tap (Thread) Size – Nominal Dia x Pitch [p] in mm

Imperial Tap Drill Chart

Machine Screw Size Number of Threads Per Inch Minor Dia. Tap Drills Clearance Hole Drills
Aluminum, Brass & Plastics

75% Thread

Stainless Steel, Steels & Iron

50% Thread

All Materials
Close Fit Free Fit
No. or Dia. Major Dia. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv.
0 .0600 80 .0447 3/64 .0469 55 .0520 52 .0635 50 .0700
1 .0730 64 .0538 53 .0595 1/16 .0625 48 .0760 46 .0810
72 .0560 53 .0595 52 .0635
2 .0860 56 .0641 50 .0700 49 .0730 43 .0890 41 .0960
64 .0668 50 .0700 48 .0760
3 .0990 48 .0734 47 .0785 44 .0860 37 .1040 35 .1100
56 .0771 45 .0820 43 .0890
4 .1120 40 .0813 43 .0890 41 .0960 32 .1160 30 .1285
48 .0864 42 .0935 40 .0980
5 .1250 40 .0943 38 .1015 7/64 .1094 30 .1285 29 .1360
44 .0971 37 .1040 35 .1100
6 .1380 32 .0997 36 .1065 32 .1160 27 .1440 25 .1495
40 .1073 33 .1130 31 .1200
8 .1640 32 .1257 29 .1360 27 .1440 18 .1695 16 .1770
36 .1299 29 .1360 26 .1470
10 .1900 24 .1389 25 .1495 20 .1610 9 .1960 7 .2010
32 .1517 21 .1590 18 .1695
12 .2160 24 .1649 16 .1770 12 .1890 2 .2210 1 .2280
28 .1722 14 .1820 10 .1935
32 .1777 13 .1850 9 .1960
1/4 .2500 20 .1887 7 .2010 7/32 .2188 F .2570 H .2660
28 .2062 3 .2130 1 .2280
32 .2117 7/32 .2188 1 .2280
5/16 .3125 18 .2443 F .2570 J .2770 P .3230 Q .3320
24 .2614 I .2720 9/32 .2812
32 .2742 9/32 .2812 L .2900
3/8 .3750 16 .2983 5/16 .3125 Q .3320 W .3860 X .3970
24 .3239 Q .3320 S .3480
32 .3367 11/32 .3438 T .3580
7/16 .4375 14 .3499 U .3680 25/64 .3906 29/64 .4531 15/32 .4687
20 .3762 25/64 .3906 13/32 .4062
28 .3937 Y .4040 Z .4130
1/2 .5000 13 .4056 27/64 .4219 29/64 .4531 33/64 .5156 17/32 .5312
20 .4387 29/64 .4531 15/32 .4688
28 .4562 15/32 .4688 15/32 .4688
9/16 .5625 12 .4603 31/64 .4844 33/64 .5156 37/64 .5781 19/32 .5938
18 .4943 33/64 .5156 17/32 .5312
24 .5114 33/64 .5156 17/32 .5312
5/8 .6250 11 .5135 17/32 .5312 9/16 .5625 41/64 .6406 21/32 .6562
18 .5568 37/64 .5781 19/32 .5938
24 .5739 37/64 .5781 19/32 .5938
11/16 .6875 24 .6364 41/64 .6406 21/32 .6562 45/64 .7031 23/32 .6562
3/4 .7500 10 .6273 21/32 .6562 11/16 .6875 49/64 .7656 25/32 .7812
16 .6733 11/16 .6875 45/64 .7031
20 .6887 45/64 .7031 23/32 .7188
13/16 .8125 20 .7512 49/64 .7656 25/32 .7812 53/64 .8281 27/32 .8438
7/8 .8750 9 .7387 49/64 .7656 51/64 .7969 57/64 .8906 29/32 .9062
14 .7874 13/16 .8125 53/64 .8281
20 .8137 53/64 .8281 27/32 .8438
15/16 .9375 20 .8762 57/64 .8906 29/32 .9062 61/64 .9531 31/32 .9688
1 1.000 8 .8466 7/8 .8750 59/64 .9219 1-1/64 1.0156 1-1/32 1.0313
12 .8978 15/16 .9375 61/64 .9531
20 .9387 61/64 .9531 31/32 .9688
1-1/16 1.0625 18 .9943 1.000 1.000 1-1/64 1.0156 1-5/64 1.0781 1-3/32 1.0938
1-1/8 1.1250 7 .9497 63/64 .9844 1-1/32 1.0313 1-9/64 1.1406 1-5/32 1.1562
12 1.0228 1-3/64 1.0469 1-5/64 1.0781
18 1.0568 1-1/16 1.0625 1-5/64 1.0781
1-3/16 1.1875 18 1.1193 1-1/8 1.1250 1-9/64 1.1406 1-13/64 1.2031 1-7/32 1.2188
1-1/4 1.2500 7 1.0747 1-7/64 1.1094 1-5/32 1.1562 1-17/64 1.2656 1-9/32 1.2812
12 1.1478 1-11/64 1.1719 1-13/64 1.2031
18 1.1818 1-3/16 1.1875 1-13/64 1.2031
1-5/16 1.3125 18 1.2443 1-1/4 1.2500 1-17/64 1.2656 1-21/64 1.3281 1-11/32 1.3438
1-3/8 1.3750 6 1.1705 1-7/32 1.2187 1-17/64 1.2656 1-25/64 1.3906 1-13/32 1.4062
12 1.2728 1-19/64 1.2969 1-21/64 1.3281
18 1.3068 1-5/16 1.3125 1-21/64 1.3281
1-7/16 1.4375 18 1.3693 1-3/8 1.3750 1-25/64 1.3906 1-29/64 1.4531 1-15/32 1.4688
1-1/2 1.500 6 1.2955 1-11/32 1.3437 1-25/64 1.3906 1-33/64 1.5156 1-17/32 1.5312
12 1.3978 1-27/64 1.4219 1-7/16 1.4375
18 1.4318 1-7/16 1.4375 1-29/64 1.4531
1-9/16 1.5625 18 1.4943 1-12 1.500 1-33/64 1.5156 1-37/64 1.5781 1-19/32 1.5938
1-5/8 1.625 18 1.5568 1-9/16 1.5625 1-37/64 1.5781 1-41/64 1.6406 1-21/32 1.6562
1-11/16 1.6875 18 1.6193 1-5/8 1.6250 1-41/64 1.6406 1-45/64 1.7031 1-23/32 1.7188
1-3/4 1.750 5 1.5046 1-9/16 1.5625 1-5/8 1.6250 1-49/64 1.7659 1-25/32 1.7812

Metric Tap Drill Chart

Tap size Major
Dia (mm)
Threads
per
Tap Drill
(mm)
Tap Drill
(inch)
Clearance
(mm)
Clearance
(inch)
M1.6×0.35 1.6 0.35 1.25 #55 1.8 #49
M2x0.4 2.0 0.40 1.60 #52 2.4 #41
M2.5×0.45 2.5 0.45 2.05 #46 2.9 #32
M3x.05 3.0 0.50 2.50 #39 3.4 #29
M3.5×0.6 3.5 0.60 2.90 #32 3.9 #23
M4x0.7 4.0 0.70 3.30 #30 4.5 #16
M5x0.8 5.0 0.80 4.20 #19 5.5 7/32
M6x1 6.0 1.00 5.0 #8 6.6 G
M8x1.25 8.0 1.25 6.8 H 9.0 T
M8x1 8.0 1.00 7.0 J 9.0 T
M10x1.5 10.0 1.50 8.5> R 12.0 31/64
M10x1.25 10.0 1.25 8.8 11/32 12.0 31/64
M12x1.75 12.0 1.75 10.2 13/32 14.0 35/64
M12x1.25 12.0 1.25 10.8 27/64 14.0 35/64
M14x2 14.0 2.00 12.0 15/32 16.0 5/8
M14x1.5 14.0 1.5 12.5 1/2 16.0 5/8
M16x2 16.0 2.00 14.0 35/64 18.0 45/64
M16x1.5 16.0 1.50 14.5 37/64 18.0 45/64
M18x2.5 18.0 2.50 15.5 39/64 20.0 51/64
M18x1.5 18.0 1.50 16.5 21/32 20.0 51/64
M20x2.5 20.0 2.50 17.5 11/16 22.0 7/8
M20x1.5 20.0 1.50 18.5 47/64 22.0 7/8
M22x2.5 22.0 2.50 19.5 49/64 25.0 1
M22x1.5 22.0 1.50 20.5 13/16 25.0 1
M24x3 24.0 3.00 21.0 53/64 27.0 1-5/64
M24x2 24.0 2.00 22.0 7/8 27.0 1-5/64
M27x3 27.0 3.00 24.0 15/16 30.0 1-3/16
M27x2 27.0 2.0 25.0 1 30.0 1-3/16

Pipe Threads

American Standard British Standard
Nominal
OD
Threads
per inch
NPT NPS Threads
per inch
Drill size
1/16 27 D 1/4 28 G
1/8 27 R S 28 11/32
1/4 18 7/16 29/64 19 15/32
3/8 18 37/64 19/32 19 39/64
1/2 14 23/32 47/64 14 3/4
5/8 14 53/64
3/4 14 59/64 15/16 14 31/32
7/8 14 1-7/64
1 11.5 1-5/32 1-3/16 11 1-7/32

برای اطلاع از قیمت الماس تراشکاری  و همچنین خریدالماس تراشکاری   کلیک نمایید.

برای اطلاع از قیمت آچار فرانسه  و همچنین خرید آچار فرانسه   کلیک نمایید.

برای اطلاع از قیمت فرز انگشتی و همچنین خرید فرز انگشتی  کلیک نمایید.

برای اطلاع ازقیمت انواع قلاویز و همچنین خرید انواع قلاویز تراش کلیک نمایید.

جدول استاندارد قلاویز  و دسته قلاویز و قیمت دستگاه قلاویز دستی را مطلاعه نمایید.

 


جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی

 جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی  جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی
جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی

جداول استاندارد قلاویز

 • جداول استاندارد قلاویز
 • جداول استاندارد قلاویز کاری
 • جدول استاندارد قلاویز کاری
 • جدول استاندارد قلاویز
 • جدول استاندارد قلاویز اینچی

جدول قلاویز

 • جدول قلاویز اینچی
 • جدول قلاویز هلی کویل
 • جدول قلاویز و مته
 • جدول قلاویز های اینچی
 • جدول قلاویز و حدیده
 • جدول قلاویز ها
 • جدول استاندارد قلاویز کاری
 • جدول سوراخ قلاویز
 • جدول مته برای قلاویز

 

تهیه و تنظیم : دکتر هاشم ابهری

اشتراک گذاری پست

دیدگاه (11)

 • حمید میرمعزی پاسخ

  سپاسگزارم. مدتها بود که دنبال این جدول میگشتم. حتی حاضر بودم پول بدهم که خوشبختانه شما با بزرگواری آنرا به رایگان دراختیار بنده و دیگران گذاتشته اید. زنده و پایدار باشید.
  حمید میرمعزی

  3 فوریه 2019 در 5:30 ب.ظ
  • مدیرسایت پاسخ

   زنده باشید . لطف دارید

   19 فوریه 2019 در 11:30 ق.ظ
 • محسن دباغی فرد پاسخ

  با سلام و احترام
  بنده مسئول QC یک شرکت صنعتی هستم و این جدول ( انتخاب صحیح مته برای عملیات قلاویز کاری ) خیلی خیلی کمک حالمون تو سیستم تولید و کیفیت شد ، جدا ممنون و خدا قوت.
  یه پیشنهاد دارم ،در صورت امکان کیفیت نمایش جدول فوق را بالاتر ببرید.
  با سپاس

  4 جولای 2019 در 9:54 ق.ظ
  • مدیرسایت پاسخ

   خواهش میکنم
   خوشحالیم کمک کرده
   حتما کیفیتش بالا خواهیم برد

   6 جولای 2019 در 9:38 ق.ظ
 • مهدی پاسخ

  سپاسگزارم

  12 ژانویه 2020 در 12:50 ق.ظ
 • علی پاسخ

  بسیار عالی و مفید بود

  17 فوریه 2020 در 5:16 ب.ظ
 • آرش پاسخ

  واقعا تشکر میکنم ازتون بخاطر اینکه خیلی خیلی کارم رو راه انداخت.متاسفانه هر کسی این علم و سواد و اطلاعات رو نداره و اگر هم داشته باشه باید با پول ازشون تهیه کنی.دمتون گرم

  8 اکتبر 2020 در 6:53 ب.ظ
  • مدیرسایت پاسخ

   خوشحالیم تونسته بهتون کمک کنه.
   این پیام شما ارزشش خیلی زیاده.
   ممنون

   10 اکتبر 2020 در 1:05 ب.ظ
 • حسین پاسخ

  درود بر شما واقعا عالی بود و بسیار سپاسگزارم.

  2 ژانویه 2021 در 3:05 ق.ظ
 • امیر پاسخ

  خدا خودتو و عزیزاتو در پناه خودش حفظ کنه برادر.

  بعضی چیزا مثل چسب ترمیم ترک شیشه ماشین یا همین جدول قلاویز و نحوه قلاویز کاری در انحصار یه عده سود جو قرار گرفته بود و من بار ها خواستم این جدول رو گیر بیارم ولی هر دفعه که از مکانیکا این جدول رو میخواستم یجوری از زیر جواب دادن در میرفتن یا بعضیاشونم میگفتن جدول رو میدیم ولی قیمت داره!
  ولی میخوام بگم این مرامی که داری و کاری که شما کردی واقعا قیمت نداره و نمیشه روش قیمت گذاری کرد. دمتونگرم

  14 ژوئن 2021 در 4:07 ق.ظ
  • دکتر هاشم ابهری پاسخ

   سلام سلامت باشین
   خوشحالم که این جدول به کارتون اومده. بعضی کارها رضایت یک فرد از پول ارزشش بیشتره. موفق باشین

   7 جولای 2021 در 4:48 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *