اچارهای الن توپر طول بلند 608 LONG TORX

اچارهای الن توپر طول بلند 608 LONG TORX

این اچارها برای پیج هایی کله گی ((male  )) با حالت خورشیدی دارند استفاده میشوند . فیتینگ این اچار با پیچ از یک حالت عالی برخودار است و با فشاری که به صورت مستقیم روی کله گی پیچ وارد میشود عمل باز وبسته شدن بخوبی لنجام میشود .