برچسب - سری یا همان کلگی های پیچ های دستگاه های صنعتی و آچار آلن