اچار الن شش گوش 600 SHORT HEX دربسته بندی 9 عددی مخصوص DOGHER

اچار الن شش گوش 600 SHORT HEX دربسته بندی 9 عددی مخصوص DOGHER

آچار آلن  600 SHORT HEX  با کلگی نرمال شش گوش و طول کوتاه  در بسته بندی 9 عددی و  از کیفیت کرم وانادیم  با سیستم متریک با اقطار مختلف از 1.5 الی 10 میلی متر .