برچسب محصول - اچارهای الن توپر طول بلند 600 LONG TORX