برچسب محصول - آچار یک سر تخت یک سر جغجغه ای متحرک دوگر