برچسب محصول - آچار تکسیر تخت کلید رینگی جغجغه ای دوگر